യേശു ജറീക്കോയില്‍ പ്രവേശിച്ച്‌ അതിലൂടെ കടന്നുപോവുകയായിരുന്നു (ലൂക്കാ 19:1) ജെറീക്കോ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരുടെ, വിജാതീയരുടെ നാടായിരുന്നു. യഹൂദർക്ക് ആ നാടിനോട് പുച്ഛവും അവഗണനയും ആയിരുന്നു. ജെറീക്കോയിൽ നിന്ന് നന്മകളൊന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. 1. നന്മകളൊന്നും അവകാശപ്പെടാൻ ഇല്ലാത്ത
Read More...

വിളവ്

അവന്‍ ശിഷ്യന്‍മാരോടു പറഞ്ഞു: വിളവധികം; വേലക്കാരോ ചുരുക്കം.അതിനാല്‍, തൻ്റെ വിളഭൂമിയിലേക്കു

മാനദണ്ഡം

തങ്ങളെ വിട്ടുപോകണമെന്ന്‌ ഗരസേനരുടെ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും അവനോട്‌ അപേക്‌ഷിച്ചു. (ലൂക്കാ 8 : 37)

അപ്പം

മറുകരയിലേക്കു പോകുമ്പോള്‍ അപ്പം എടുക്കാന്‍ ശിഷ്യന്‍മാര്‍ മറന്നിരുന്നു (മത്താ16:5)

ശിശു

എന്‍െറ നാമത്തില്‍ ഈ ശിശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏവനും എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു; എന്നെ

താലന്ത്

അവന്‍ ഓരോരുത്തന്‍െറയും കഴിവനുസരിച്ച്‌ ഒരുവന്‌ അഞ്ചു താലന്തും മറ്റൊരുവന്‌ രണ്ടും വേറൊരുവന്‌ ഒന്നും

അവസാനം…

അവന്‍ ഒലിവുമലയില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ ശിഷ്യന്‍മാര്‍ തനിച്ച്‌ അവനെ സമീപിച്ചു