ഒരാള്‍ക്ക് വഹിക്കാവുന്ന കുരിശിന്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും? അത് ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ലഭിക്കുന്ന ഭാരം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. എങ്കിലും ഒന്നുറപ്പുണ്ട്. ചുമക്കാന്‍ സന്നദ്ധതയുള്ളവരുണ്ടോയെന്ന് ദൈവം ആദ്യം നോക്കും. പിന്നെ അവര്‍ക്ക് വഹിക്കാവുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ചുമലിലേക്ക് ദൈവം ഓരോ…
Read More...