"ഈശോ വസിക്കും കുടുംബം ഈശോ നാഥനായ് വാഴും കുടുംബം ഈശോയിലെന്നും ജീവിതം കാണും വ്യക്തികൾ പണിയും കുടുംബം" മുൻകാലങ്ങളിലെ ഒട്ടുമിക്ക ധ്യാനങ്ങളിലും മുടങ്ങാതെ ആലപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനമാണിത്. ഈ ഗാനം മനസിലാക്കാൻ യാതൊരുവിധത്തിലുമുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും ആവശ്യമില്ലായെന്നതും ശ്രദ്ദേയമാണ്. കാരണം ഈ
Read More...

എന്നും എപ്പോഴും

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലായിരുന്നു മകന്റെ പതിവുപോലെയുള്ള മന്ത്‌ലി ടെസ്റ്റ് പേപ്പര്‍. പാഠപുസ്തകങ്ങളുമായി…