അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ നടപടി പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്‌, പന്തക്കുസ്താദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ഈശോയുടെ ശിഷ്യരുടെമേൽ വന്നണഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചും തുടർന്ന്‌ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്‌. അതിപ്രകാരമാണ്‌: പന്തക്കുസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും
Read More...

കുരിശ് പാഠങ്ങൾ

ഒരുവനെ മുഴുവനായും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന പുണ്യകാലമാണ് നോമ്പ് കാലം. ഈ നോമ്പ് കാലം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നമുക്ക്