എഴുതാന്‍ പ്രായമുണ്ടോ? പലരുടെയും ധാരണ കൃത്യമായ ഒരു കാലത്ത് മാത്രമേ എഴുതാന്‍ കഴിയൂ എന്നാണ്. അത് മിക്കവാറും യൗവനകാലവുമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ പല എഴുത്തുകാരും പ്രായമേറെയായപ്പോള്‍ നിശ്ശബ്ദതയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യൗവനത്തില്‍…
Read More...