പണ്ടൊരിക്കല്‍ ഒരാള്‍ ദൈവത്തോട് രണ്ട് സമ്മാനങ്ങള്‍ ചോദിച്ചു.ഒരു മനോഹരമായ പുഷ്പവും,ഒരു ചിത്രശലഭത്തെയും, അയാളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ദൈവം രണ്ട് സമ്മാനങ്ങള്‍ കൊടുത്തു. എന്നാല്‍ അയാള്‍ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം ഒരു പുഷ്പവും,ചിത്രശലഭവും ആയിരുന്നില്ല ഒരു മുള്‍ചെടിയും
Read More...

വീട്ടിലെ കാൽവരി

ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അപ്പൻ, അപ്പന്റെ ഹെർക്കുലീസ് സൈക്കിളിന്റെ മുന്നിലും

കരുണയുടെ തിരികള്‍

കരുണയുടെ തിരികൾ തെളിയുന്നില്ലെന്നൊക്കെ ആരോ പറഞ്ഞ പഴം കഥയാണ്... എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കരുണയുടെ വിത്തുകൾ സമൃദ്ധമാണ്.